In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Vakantieverblijf: Bungalow, zomerhuisje, vakantiehuis, appartement, en dergelijke;
b. Verhuurder: Het bedrijf, de verhuurorganisatie, verhuurorganisator, de instelling of vereniging, of de particuliere eigenaar/verhuurder die het vakantieverblijf aan de huurder ter beschikking stelt;
c. Huurder: Degene die met de ondernemer de overeenkomst in zake het vakantieverblijf aangaat;
d. Mede huurder: De mede op de overeenkomst aangegeven persoon of personen;
e. Derde: Ieder ander persoon, niet zijnde de huurder en /of zijn medehuurders;
f. Overeengekomen prijs: De vergoeding die betaalt wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;
g. Kosten: Alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het verhuurbedrijf;
h. Informatie: Schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
i. Annulering: De schriftelijke beëindiging door de huurder van de overeenkomst, voor de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: inhoud overeenkomst

1.  De verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de huurder ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
2. De verhuurder is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de huurder de verstrekken. De verhuurder maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de huurder bekend.
3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de huurder het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
4. De huurder heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven en dat de huurder bekend is met de inhoud van de overeenkomst. Hij draagt er zorg voor dat mede huurders en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtwegen na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is verijst.

Artikel 4: Prijs en prijswijzigingen

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

Artikel 5: Betaling

Nadat uw reservering door ons via de mail is bevestigd, ontvangt U een betalingsverzoek ter hoogte van 25% als aanbetaling van de overeengekomen huursom en eventuele bijkomende kosten. Deze aanbetaling dient binnen 7 dagen voldaan te worden. Na ontvangst van uw aanbetaling ontvangt U van ons een bevestiging via de mail. Uiterlijk 21 dagen voor de overeengekomen aankomstdag ontvangen wij graag het restbedrag van de huurprijs. Ook hiervan ontvangt U een  bevestiging via de mail. De reisbescheiden ontvangt U 1 week voor aankomst.

De borgsom van € 100 ontvangen wij graag ter plaatse contant. Hiermee verrekenen wij uw elektraverbruik.

Artikel 5.1: Betaling

1.  De huurder dient de betalingen in euro’s te verrichten.
2. Indien de huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van 2 weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien de verhuurder op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de huurder de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door de verhuurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de huurder. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk schriftelijk rente percentage over het nog open staande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering

Indien u genoodzaakt bent Uw boeking te annuleren zal de verhuurder de navolgende annuleringskosten in rekening brengen:
– bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de overeengekomen aankomstdag: 25% van de huursom;
– bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de overeengekomen aankomstdag: 35% van de huursom;
– bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de overeengekomen aankomstdag: 40% van de huursom;
– bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de overeengekomen aankomstdag: 50% van de huursom;
– bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de overeengekomen aankomstdag: 75% van de huursom;
– bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de overeengekomen aankomstdag: 90% van de huursom;
– bij annulering op de overeengekomen aankomstdag of later: de volledige huursom.
Verdere regelingen met betrekking tot annuleringen staan vermeld op onze website onder het kopje “Annuleren”.

Artikel 7: Gebruik door derden

1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de verhuurder daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de huurder

De huurder is de volledige prijs voor de overeengekomen tarief periode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad.

1. De verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de huurder, medehuurder(s) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de plaatselijke/gemeentelijke/overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke en/of mondelinge waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
b. Indien de huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke en/of mondelinge waarschuwing, overlast aan de verhuurder en/of huurders bezorgt, of de goede sfeer in de directe omgeving van het vakantieverblijf bederft;
c. Indien de huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke en/of mondelinge waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het vakantieverblijf handelt.
2. Indien de verhuurder tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, zal hij dit de huurder bij persoonlijke overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwegen worden gelaten.
3. Na opzegging dient de huurder ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en te verlaten binnen uiterlijk 4 uur.
4. De huurder blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: wet- en regelgeving

1. De verhuurder zorgt er te allen tijden voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswegen aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
2. De huurder is verplicht allen voor het vakantieverblijf geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor dat medehuurder(s) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de voor het vakantieverblijf geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

3. Het is ten strengste verboden om filmen, muziek of andere bestanden te downloade.

Artikel 11: Onderhoud

1. De huurder is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de huurder het heeft ontvangen.
2. Het is de huurder, medehuurder(s) en of derde(n) niet toegestaan op het bijbehorende grondstuk van het vakantieverblijf te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. De verhuurder is verplicht tot het verzekeren van wettelijke aansprakelijkheid, zoals deze gelden voor verhuurders van vakantieverblijven en/of appartementen. De wettelijke aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot het maximum verzekerde bedrag, welke als verzekerde som op de verzekeringspolis van de verhuurder is vermeld.
2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade in- of buiten het vakantieverblijf, tenzij dit gevolgen is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van extremen weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. De verhuurder is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
5.De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de medehuurder(s) en of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de huurder, de medehuurder(s) en/of derde(n) kan worden toegerekend. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de huurder, de medehuurder(s) en/of derde(n) is niet beperkt tot de overeengekomen waarborgsom.

Artikel 13: Geschillenregeling

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Duitse recht van toepassing.